PROGRAM

➔ CO ZASTÁVÁM

➔ Bezpečnost nezačíná na našich hranicích

Podporuji přítomnost jednotek NATO ve střední a východní Evropě, stejně tak navýšení jejich přítomnosti v Evropě. NATO je garantem české i evropské bezpečnosti. Aby tomu bylo tak i nadále, je třeba, aby každý členský stát investoval do své bezpečnosti. Pouze moderní a bojeschopné armády jednotlivých států Aliance mohou zajistit Evropě obranyschopnost. Evropa musí začít brát svoji obranyschopnost vážně. Zastávám vizi silných armád evropských zemí stále jako součást NATO, stejně tak prohloubení regionální spolupráce v rámci V4 a posílení česko-německé vojenské strategické spolupráce a bezpečnostního dialogu.

➔ Jsme pod tlakem ruské propagandy. To je třeba změnit

Je důležité explicitně pojmenovat hybridní hrozby proti státům EU a NATO a zařadit je do evropské diplomatické praxe. Existence a agresivita dezinformační kampaně Ruské federace proti státům EU a NATO se musí stát součástí diplomatické agendy při jakémkoliv jednání s Ruskou federací. Důsledně zastávám ten názor, aby zájmem ČR nadále zůstala podpora stávajících struktur EU pro analýzu této hrozby a rozšíření jejích kapacit. Zadání rozkrývání vlivu Ruské federace ČR by mělo být jednou z hlavních priorit českých zpravodajských služeb. Je třeba snížit počet diplomatů Ruské federace akreditovaných v ČR.

➔ Odpovědný přístup k migrační krizi je pro mě klíčovým

Základním východiskem řešení migrační krize není v uzavírání a oplocování národních států, ale naopak ve společném postupu Evropské unie, která bude dostatečně silným partnerem pro jednání se zeměmi Blízkého východu a Afriky, jejichž spolupráce je nezbytná. Minimalizace nelegální imigrace a důsledné zajištění navracení osob bez povolení jsou pro mě prioritou. Za tímto účelem je pak třeba zajistit úzkou spolupráci se zeměmi v evropském sousedství. Dodržování dosud platných pravidel musí být základním kamenem jakéhokoli postupu. 

➔ Bojuji za sebevědomou ČR v mezinárodním prostředí

Podporuji odpovědný a sebevědomý přístup ČR v mezinárodním prostoru k otázce lidských práv. Zastávat takové směřování naší země, které by nadřazovalo ekonomické zisky nad lidská práva, by popřelo část české zahraničněpolitické identity, diplomatické praxe a dnes již také tradice vycházející z naší historické zkušenosti. Největší bezpečnostní hrozby (organizovaný zločin, terorismus, extremismus, ilegální imigrace, kyberzločin) přesahují rámec našeho národního státu. Nazývám to externalizací naší vnitřní bezpečnosti. Řešení problémů je tedy nutné hledat v rámci EU a ve spolupráci s třetími aktéry. Cílem musí zůstat vytváření společného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

➔ POSLANECKÁ PRÁCE

➔ Návrh novely zákona o korespondenční volbě

V roce 2015 jsem podal návrh zákona pro zavedení korespondenční volby, tedy hlasování dopisem, které má zavedeno většina evropských zemí. Návrh řeší volby ze zahraničí a zároveň otevírá možnost jít k volbám pro studenty, kteří jsou mimo domov například v rámci programu Erasmus. Problematika zasahuje minimálně 300 000 Čechů, kteří jsou v zahraničí a pro které je dnešní systém volby komplikovaný, i všechny, kteří jsou v době voleb na dovolené. Zavedení principu distanční volby zároveň otevírá cestu k volbám na internetu. 

Pokud jste nikdy nechtěli volit mimo území Česka, možná vás ani nenapadne, kolik překážek musí překonat někteří krajané, aby se dostali až k volební urně. Stovky ujetých kilometrů, tisíce korun vydaných za cesty i mnoho hodin v dopravních prostředcích by jim přitom ušetřila jednoduchá změna: zavedení korespondenční volby.

Návrh novely je přitom poměrně jednoduchý. Volič může požádat o zaslání hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem, ale také elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky. Vyplněný hlasovací lístek pak vloží do úřední obálky, tu spolu s vyplněným a podepsaným identifikačním lístkem nebos volebním průkazem vloží do doručovací obálky. Pak dopis zašle nebo osobně předá obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu.

Více na: http://www.top09.cz/proc-nas-volit/fakta-a-argumenty/korespondencni-volba-19550.html

➔  Návrh na vydání ústavního zákona

Tento návrh na vydání novely ústavního zákona jsme podali spolu s kolegy. Jeho podstatou je odebrání možnosti opakované možnosti zvolení ústavních soudců. Tím by se měla zajistit jejich nezávislost, neboť základním nedostatkem současné úpravy je právě možnost opakovaného výkonu funkce. Zájem o opakované jmenování může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování soudců, kteří by mohli v rámci udržení si své funkce přizpůsobovat svá rozhodnutí většině v Senátu. Úprava tak navrhuje zvolení soudce na dvanáct let, ale již bez opakovaného zvolení. 

➔ INTERPELACE

Písemná interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci rostoucího vlivu Číny na Českou republiku

V rámci této písemné interpelace jsem se premiéra dotázal na několik věcí v rámci již zmíněné problematiky rostoucího vlivu Číny na ČR. Jednalo se o napojení China CEFC Energy Company na politické a vojenské kruhy ČLR, působení poradce českého prezidenta pro čínské otázky Ye Jianminga, jenž je zároveň předsedou představenstva China CEFC Energy Company, problematika střetu zájmů Jaroslava Tvrdíka či odklonění zahraničněpolitického směřování ČR od havlovského pojetí lidských práv. Uvědomění si těchto věcí a následnou reakci na ně považuji za očekávanou povinnost pro představitele tohoto státu. V tomto ohledu jde nejenom o bezpečnost České republiky, ale i celé Evropské unie.

Více na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=779&CT1=0

Ústní interpelace na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci generálního ředitelství vězeňské služby ČR

V této věci jsem se pana ministra spravedlnosti dotázal, jakým způsobem hodlá vyřešit situaci na generálním ředitelství VS ČR, která vznikla odvoláním generálního ředitele Dohnala předešlou ministryní Válkovou. Generál Dohnal byl dle něj a různých právních analýz odvolán nezákonně, nicméně místo něj byl ministryní dosazen nový generální ředitel Ondrášek. Vznikla tedy situace, kdy máme dva ředitele pobírající dva platy. Dále mě zajímalo, jak se hodlá postavit celkové personální situaci na ředitelství, kde došlo k širokému propouštění zaměstnanců, kteří byli evidentně nahrazováni nekompetentními osobami. 

Více na: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/027schuz/s027116.htm

Ústní interpelace na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve věci personální situace na MZV

Pana ministra zahraničí jsem požádal o vysvětlení situace na MZV, konkrétněji ve věci velkých personálních změn, které na rezortu probíhaly pod jeho vedením. Jedná o rozvázání pracovního poměru s dlouholetými a zkušenými zaměstnanci a určité provázání nově nastupujících zaměstnanců s ČSSD. Zároveň jsem se zajímal o vysoký počet devíti náměstků, které pan ministr jmenoval. Taková personální politika je v rámci správy rezortu velmi neefektivní.

Více na: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/027schuz/s027214.htm

Ústní interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci postoje vlády k otázkám nelegální migrace

Pana premiéra jsem interpeloval přesněji ohledně postoje vlády ke vznikajícímu plánu EK, který počítá ve spolupráci se zeměmi severní Afriky se zřízením bezpečnostních zón, do kterých by byli navraceni neúspěšní žadatelé o azyl. Další dotaz se týkal nelegálního převaděčství, a to konkrétně jaký je postoj vlády na jeho řešení a zdali nemá česká vláda více informací ohledně návrhů opatření proti tomuto problému ze strany OSN a EU.

Více na: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029109.htm

Ústní interpelace na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci reformy psychiatrické péče

Na pana ministra zdravotnictví jsem měl otázku týkající se momentální stavu reformy psychiatrické péče, která byla zahájena během našeho působení na ministerstvu. Hlavním důvodem mé interpelace bylo zjištění, že se práce na implementaci strategie psychiatrické péče zastavily, což je v rozporu s tím, co pan ministr při svém příchodu do rezortu avizoval, kdy reformu podporoval. Reforma reaguje na současný stav poskytované péče v České republice a klade důraz na rozvoj komunitní psychiatrické péče.

Více na: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/039schuz/s039350.htm

 

Kontakt

Nebojte se ozvat

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha